บริษัท ทัสแท็ค จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและเคมีสำหรับบำรุงรักษาระบบน้ำภายในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นการเริ่มต้นพัฒนาระบบเคมีสำหรับ Boiler และ Cooling ที่มี ประสิทธิภาพดีเยี่ยมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัท ทัสแท็ค จำกัด จะ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีรวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับบริการ ทั้งทางด้าน วิศวกรรมและในห้อง Lab ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบวกกับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์และมีทักษะในระดับมืออาชีพเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดรวมถึงการรับรองผลในด้านคุณภาพ ที่สร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ …..

Our Services

 • วิเคราะห์ปัญหาและระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์

  โดยเริ่มแผนงานจากการประชุมบุคลากรเป็นขั้นตอนแรก เพื่อตกลงวางแผน และจัดการสำรวจข้อมูลที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องใช้และระบบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำ แหล่งน้ำ ระบบน้ำ และปัญหาศักยภาพของความร้อนที่มีผลต่อผิวสัมผัสของไอน้ำ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

 • ออกแบบแผนงานการปฏิบัติ

  เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานมีความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพและต้นทุนที่เหมาะสมสำหรับบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดพลังงานไอน้ำ การกำหนดชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์บำบัดระบบน้ำร้อนที่ถูกปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เราได้รับข้อมูลจากลูกค้าและ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับขจัดออกซิเจน และควบคุมการกัดกร่อน การยึดเกาะของตะกรัน

 • เป็นผู้ให้คำปรึกษาการดูแลระบบ

  ฝึกอบรมลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการบำบัดน้ำ เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงานของเครื่องกำเนิดพลังงานไอน้ำ การเกิดการสะสมตัวของตะกรัน และสาเหตุของการเกิดการกัดกร่อนภายในระบบ เพื่อการจัดการและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

 • บริการหลังการขาย

  ตรวจสอบระบบ ตรวจสอบแผนงาน และการจัดการฝึกอบรม พิจารณารายงานผลการ วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ในระบบพร้อมให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบำรุงรักษาระบบ

บริการขณะเริ่มต้น
ในระยะเริ่มต้นของการใช้เคมี ทาง บริษัท ทัสแท็ค จำกัด จะทำการปรับสภาพน้ำให้กับทางของท่านโดยส่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำและเคมีภัณฑ์เข้ามาวิเคราะห์ในภาคสนาม รวมทั้งจัดส่งทีมงานทางด้านเทคนิคเข้าตรวจดูแลสภาพการทำงานรวมถึงวิธีการควบคุมปริมาณการใช้สารเคมีตามโปรแกรมที่กำหนด และจะทำการสอบเทียบเครื่องมือ เช่น ปั๊มเติมน้ำยา (Feed pump) สำหรับระบบคูลลิ่ง และตรวจเช็คอุปกรณ์ในการเติมน้ำยาเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้ด้วย

การตรวจเยี่ยมโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมี
บริษัทฯ จะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีเข้าทำการตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามผลการใช้เคมี โดยทางบริษัท ฯ เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาในการให้บริการกับบริษัทฯของท่าน และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นให้กับหน่วยงานของท่าน ในการบริการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีจะเข้าทำการเก็บข้อมูลผลการใช้เคมี

บันทึกข้อมูลและ ประมวลผลการควบคุมการปรับสภาพน้ำ
ทางบริษัทฯ จะทำการเก็บตัวอย่างน้ำจากโรงงานของท่านเพื่อทำการตรวจสภาพน้ำ รวมทั้งค่าสารละลายต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเกิดตะกรันและการกัดกร่อนในระบบ ดังต่อไปนี้ทำการประมวลผลน้ำให้ทางบริษัทฯของท่านทราบเดือนละ 1 ครั้ง โดยจัดทำเป็นรายงานการวิเคราะห์น้ำเพื่อเป็นหลักฐาน

การส่งสารเคมี
ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสารเคมีให้กับทางบริษัทฯ ของท่านหลังจากรับใบสั่งซื้อสินค้าภายใน 5 วัน

การอบรม
ทางบริษัทฯ จะมีการจัดอบรมทางด้านเทคนิค และการควบคุมการใช้เคมีให้กับ Operator และ Engineer เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นพื้นฐานการบำบัดน้ำ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลน้ำให้สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมี และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคให้ทางบริษัทฯ ของท่าน
ทางบริษัท ทัสแท็ค จำกัดหวังว่าโปรแกรมการ Treatment ใน Boiler , Cooling , R.O. ที่ทางบริษัท ฯ นำเสนอจะช่วยลดปัญหาการเกิดตะกรัน – สนิม , ตะไคร่น้ำ – แบคทีเรีย พร้อมทั้งช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ลดการ Shut down , Blow down ลดปัญหาทางด้านแรงงาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้สินค้าที่ผลิตมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หากปัญหาดังกล่าวไม่เกิดขึ้น ทางบริษัท ฯ ของท่านจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในโรงงานและรอบ ๆ โรงงานของท่าน

จากการสรุปผลดังกล่าว ท่านจะได้รับ นวัตกรรมของการดูแลระบบน้ำแบบทันสมัย ที่เกิดจากการพัฒนาของระบบและผลิตภัณฑ์ตรงตามเป้าหมายอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะเรามีความพร้อมในบุคลากรของการปฎิบัติงานจริงที่สามารถแก้ปัญหาของระบบน้ำที่มีผลต่อ ทางเทคนิคการดูแลระบบ เพื่อประหยัดพลังงาน ทำให้เกิดประสิทธิภาพของการทำงานของระบบโดยมีแบบแผน

เครื่องหมายกำหนดมาตรฐานสูงเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้ามีคุณภาพสำหรับลูกค้า ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องข้อกำหนดกฎหมาย ให้ความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีที่สุดเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์และกระบวนการและเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมตลอดทั้งความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้าอย่างสูงสุด